Ordfører Gro-Anita Mykjåland

Sendes ordfører 5 dager i forkant:

Forespørsler til ordfører

I "Reglement for kommunestyret", punkt 19 kan man lese følgende:

Utenom de saker som er oppført på innkallingen til kommunestyrtmøtet, kan medlemmer og varamedlemmer som påregner å delta i vedkommende møte, stille forespørsler (interpellasjoner og spørsmål) til ordføreren. Slike forespørsler kan ikke ventes besvart uten at de skriftlig er anmeldt (innkommet) til ordføreren innen 5 virkedager før påfølgende kommunestyremøte. Slike forespørsler kan ordføreren enten besvare selv, eller la en annen, for eksempel rådmannen, besvare. Forespørslene kan rettes enten som interpellasjoner eller spørsmål. Forespørslene som angår prinsipielle spørsmål behandles som interpellasjoner, mens forespørsler som gjelder helt konkrete forhold, behandles som spørsmål. Ordføreren avgjør etter samråd med spørrerne om en forespørsel betraktes som interpellasjon eller som et spørsmål.
Forslag som fremsettes i forbindelse med en slik forespørsel, kan ikke avgjøres i samme møte såfremt ordføreren eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette.

a) Interpellasjoner:
Ved behandlingen av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren og den som besvarer spørsmålet, om dette er en annen enn ordføreren, få ordet 2 ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn 1 gang. Taletiden ved behandlingen av interpellasjoner bør avgrenses til 5 minutter for første innlegg for interpellanten og den som svarer på interpellasjonen, ellers bør taletiden settes til 3 minutter. Behandlingen av interpellasjoner bør ikke vare mer enn maksimum 30 minutter.

b) Spørsmål:
Ved behandlingen av spørsmål kan spørreren og den som svarer ha ett innlegg hver som bør begrenses til 5 minutters varighet. De kan dessuten ha ordet 1 gang hver til konkrete bemerkninger, herunder for å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre må ha ordet.

c) Forslag:
Forslag som fremsettes i forbindelse med ovennevnte forespørsler, blir normalt å oversende til formannskapet uten realitetsvotering. 

Innkomne interpellasjoner og spørsmål i kommunestyreperioden 2015-2018:

Avsender: Spørsmål/Interpellasjon: Ordfører sitt svar: Merknad:
Venstre v/Dahle 04.02.16 pdf  
Frp v/Flatelid 04.02.16 pdf Kort frist
       

 

Kontaktinformasjon

Ordfører Gro-Anita Mykjåland
958-21968

Tilknyttede elementer

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg