Grunnlaget for vår velferdstat

Byggesaksbehandling

Formål:
Behandle byggesaker i henhold til plan- og bygningslov.

Du kan få hjelp til:

 • I utgangspunktet kan alle fremme saker overfor kommunen etter plan- og bygningslovens byggesaksregler.
 • For søknadspliktige tiltak etter pbl § 93 må ansvarlig søker godkjennes av kommunen. Slik godkjennelse gis vanligvis til foretak som kan dokumentere tilstrekkelig kompetanse (utdanning og praksis). Av denne grunn anbefales vanligvis at privatpersoner tar kontakt med byggmester, arkitekt eller rådgivende ingeniørfirma for utarbeidelse av byggesøknad.
 • I visse tilfeller kan det gis personlig godkjennelse til enkeltpersoner, også til ”selvbyggere”. Kommunen kan gi nærmere opplysninger om dette.
 • Informasjon og veiledning om kommuneplanens arealdel, reguleringsplaner, bebyggelsesplaner, vedtekter, retningslinjer mv samt om andre lover / bestemmelser som er relevant for saken
 • Vi tilbyr forhåndskonferanser etter plan- og bygningslovens § 93 a. Forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll § 2 gjelder for arrangering av forhåndskonferanse. Kommunen hjelper deg med å skaffe til veie nødvendig informasjon. Du vil også finne opplysninger om søknadsbehandling på vår Internettside. Hvis søknaden er kurant og i henhold til plan og bygningsloven, dvs. uten dispensasjoner, anbefaler vi at forhåndskonferanse ikke holdes. Dette for å spare tid.
 • For søknader som er i samsvar med plan- og bygningsloven, kommuneplanen, reguleringsplan/bebyggelsesplan samt overordnede planer og bestemmelser/retningslinjer fra statlig/regionalt nivå, er gjennomsnittlig saksbehandlingstid ca. 6 uker regnet fra fullstendig søknad er innsendt. Saksbehandlingstiden vil kunne variere en del fra sak til sak, avhengig av dens omfang. Kommunen vil i et foreløpig svarbrev oppgi når saken vil bli behandlet dersom det er forventet lengre saksbehandlingstid enn 4 uker, evt kan dette avklares i en forhåndskonferanse.
 • For øvrig har vi som målsetting at alle saker skal behandles innenfor de tidsfrister som fremgår av Forskrift til plan- og bygningsloven om saksbehandling og kontroll, § 23, dvs. ◦forhåndskonferanse skal avholdes innen 2 uker etter at anmodning er mottatt:
 • meldinger etter pbl §§ 81, 85, 86a og 86b skal behandles innen 3 uker
 • søknader etter pbl § 93 skal behandles innen 12 uker (for særlig kompliserte tiltak kan kommunen forlenge fristen). Ved oppdelte søknader gjelder denne fristen kun for rammetillatelse. Fristen gjelder kun for søknader som er i samsvar med gjeldende arealplaner. Ved overskridelse av frister etter dette strekpunkt skal kommunen tilbakebetale 25% av det totale byggesaksgebyret for hver påbegynt uke fristen overskrides.
 • søknad om igangsettingstillatelse (pbl § 93) skal behandles innen 3 uker
 • søknadspliktige tiltak som tilfredsstiller kravene for å bli behandles som enkle tiltak etter pbl § 93 skal behandles innen 3 uker
 • anmodning om midlertidig brukstillatelse skal behandles innen 1 uke
 • krav om ferdigattest skal behandles innen 2 uker
 • klagesaker skal forberedes av kommunen og oversendes klageinstansen innen 6 uker
 • Du som søker er ansvarlig for at søknaden er komplett og i henhold til forskrift om saksbehandling og kontroll i byggesaker.
 • Ulike typer kartverk kan kjøpes av kommunen.
 • Informasjon om klageadgang framgår av vedtaket.
 • Gebyr for behandling av byggesaker er vedtatt av kommunestyret. Prisen er avhengig av tiltakets størrelse og omfang.
 • Gebyr for andre tjenester utover selve byggesaksbehandlingen kommer i tillegg dersom disse tjenestene er nødvendig
Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg