Du er her: Hjem > Beredskap

Beredskapsarbeid i Iveland kommune

Kontaktpersoner: Beredskapskoordinator, rådmann og ordfører

Alle kommuner kan bli rammet av katastrofer og kriser som får omfattende skadevirkninger på mennesker, miljø og materielle verdier. Ekstremvær med bortfall av kraft, tele og info er et eksempel på en uønsket hendelse med enorme konsekvenser. Ansatte i Iveland kommune gjennomgår systematiske forberedelser på å håndtere uønskede hendelser, for på den måten å redusere konsekvensene når en krise inntreffer.

Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS analyse)
Kommunens ROS analyse er utarbeidet av fire ulike faggrupper i et samarbeid med de fire Setesdalskommunene. Faggruppene er sammensatt av personer med høy kompetanse innen områdene helse/omsorg, oppvekst, teknisk sektor og sentraladministrasjon. Faggruppene har nøye vurdert alle hendelser som kan inntreffe, og ut fra en vurdering av sannsynlighet og konsekvens valgt å fokusere på 28 ulike hendelser. For hver av de 28 hendelsene som kan ramme innbyggerne og kommunens organisasjon, er det gjort en grundig analyse av tilstand, trussel og tiltak. Konkrete prosedyrer (tiltakskort) for håndtering av de ulike hendelser er utarbeidet, og tas i bruk umiddelbart når hendelsene inntreffer. En rekke forebyggende tiltak er gjennomført de senere årene.

Ansvar og oppgaver for kommunen i en krisesituasjon:
Kommunen sitt ansvar i en krisesituasjon er å ta del i arbeidet med tiltak for å sikre mennesker, miljø og økonomiske verdier.
Eksempel på oppgaver som kommunene kan få ansvaret for å håndtere i en krisesituasjon, i samråd med nødetatene kan være:

 • håndtere skadede personer
 • omsorg for personer som har blitt utsatt for store påkjenninger
 • bistand ved evakuering av personer fra et utsatt område
 • innkvartering av ulykkesrammede personer eller redningsmannskap
 • informere om situasjonen i kommunen
 • sikre helsemessige og trygge næringsmiddel og drikkevann
 • gjennomføre regulerings-/rasjonaliseringstiltak
 • rette opp skader på kommunikasjoner og andre anlegg
 • opprydding, opprensing, avfallsdeponering og annen innsats for å verne miljøet
 • vern om kulturelle verdier

Kriseledelsen:
Ved uønsket hendelse eller krise jfr. kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), skal ordfører/rådmann kontaktes umiddelbart. Ordfører/rådmann vil avgjøre om det skal etableres kriseledelse i kommunen. Ved etablering kontaktes politi/lensmann og Fylkesmannens beredskapsavdeling.

Medlemmer i kriseledelsen:

 • Ordfører – leder                                              
 • Rådmann – administrativ leder                                
 • Organisasjonssjef – informasjonsleder       
 • Tjenesteleder drift og utvikling                      
 • Tjenesteleder helse og velferd                      
 • Tjenesteleder oppvekst                                 
 • Kommunelege                                                            
 • Lensmann/politi

Psykososialt kriseteam:
Når en ulykke, krise eller tragisk hendelse rammer enkeltpersoner, vil familie og andre nærstående eller berørte ha behov for oppfølgning. Med krise menes plutselige og uventede hendelser som for den enkelte oppleves uhåndterbare. Med oppfølgning menes å kartlegge behov og iverksette tiltak ut fra faglig vurdering, og i samarbeid med de involverte.

Medlemmer i psykososialt kriseteam

 • Kommunelege
 • Psykiatrisk sykepleier (1)
 • Psykiatrisk sykepleier (2)
 • Helsesøster
 • Skolehelsesøster
 • Sogneprest
 • Vennesla og Iveland lensmannskontor

Øvelser og kompetanseheving for kommunens ansatte:
Strategisk utvalgte ansatte øver hvert år på å håndtere ulike hendelser hentet fra kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det arrangeres også en beredskapsdag for gjennomgang av planverk, status og nye tiltak i april/mai hvert år. I tillegg har Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder flere kompetansehevende tiltak hvert år, og foretar tilsyn av beredskapsarbeidet med kommunene hvert fjerde år (sist i 2013).

Brann- og eksplosjonsvern
Setesdal brannvesen IKS har lokal beredskap blant annet når det gjelder brann- og eksplosjonsvern. Du finner mer informasjon i menyen til venstre.

Beredskapsportalen Kriseinfo.no
I kriser og større uønskede hendelser gir kriseinfo.no et samlet bilde av hva som skjer, hva du bør gjøre og hvilke myndigheter som gjør hva.

Du finner mer informasjon under Kriseinfo.no i høyremenyen.

 

Beredskapsøvelse 2013: Gjennomgang av øvelse, kraft, tele, informasjon
Beredskapsøvelse 2013: Gjennomgang av øvelse, kraft, tele, informasjon
Beredskapsøvelse 2013 - Øvelse, kraft, tele, informasjon - Heimevernet informerer
Beredskapsøvelse 2013 - Øvelse, kraft, tele, informasjon - Heimevernet informerer
Beredskapsøvelse 2013 - Øvelse, kraft, tele, informasjon - Oppvekstledere forbereder ekstremværer
Beredskapsøvelse 2013 - Øvelse, kraft, tele, informasjon - Oppvekstledere forbereder ekstremværer

Kontaktinformasjon

Beredskapskoordinator Egil Mølland
90875626

Psykososialt kriseteam, kommunelege
Kåre Gjermund Dale, 908-83570

Beredskapsansvarlige
 

Tilknyttede elementer

Eksterne lenker

Tjenestebeskrivelser

Tips en venn Skriv ut
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS
Rådmann Sten Albert Reisænen Kulturleder Finn Terje Uberg