Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline28. august kl. 16:39

Søknad om barnehageplass

Iveland kommune har fellesopptak til barnehagene to ganger per år. Søknadsfristen for andre opptak er 1. oktober 2018 med oppstart i barnehagen 1. januar 2019.

Les mer clear

Barnehageplass

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år senest innen utgangen av november det året du søker om barnehageplass. Dersom barnet fyller ett år i løpet av august det året du søker, har barnet rett til plass innen utgangen av august. Dersom barnet fyller ett år i september, oktober eller november det året du søker, har barnet rett til plass innen utgangen av den månaden barnet ble født.

Kommunen sørger for at det er felles opptak for alle barnehagene i kommunen, men hver barnehage kan velge eget formål, opptakskrets, opptakskriterium og eierfom.

Opptak foretas 2 ganger i året, med søknadsfrist i mars og oktober. 
Rett til opptak i august har barn som er født innen 1.november året før. Rett til opptak i januar har barn som er født innen 1. februar året før. Barnet bør ha fylt ett år før barnehagestart 

 

Målgruppe

Barn 0–6 år som er bosatt i kommunen

 

 

Kriterier/vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

  • Barn med nedsatt funksjonsevne
  • Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenesten
  • Barn fra hjem der foresatte på grunn som av sykdom eller andre grunner trenger avlastning
  • Barn med skolestart neste år 
  • Barn med søsken i gjeldende barnehage. 
  • Barn av enslige forsørgere 
  • Andre kriterier etter særskilte vurderinger i hvert enkelt tilfelle

Pris for tjenesten

Maksimalpris
Stortinget fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Maksprisen for 2018 er 2 910 kroner per måned

Redusert betaling og gratis kjernetid
Alle familier med lavere samlet inntekt enn 533 500 kroner har rett til å få en redusert pris for barnehagen.

Disse familiene har også rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen i uken.

Søskenmoderasjon
Kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. 

Betalingssatser

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og retningslinjer

Kommunen har plikt til å sørge for denne tjenesten.

Se
Barnehageloven § 7, § 8, § 9, § 12, § 12a, § 13.
Barnevernloven § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Forskrift om foreldrebetaling i barnehagen § 3 Moderasjonsordninger
Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

Lover

Barnehageloven
Barnevernloven

Forskrifter

Forskrift om familiebarnehager

Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak

Retningslinjer for opptak i barnehagen

Forskrifter

Kvalitet i barnehagen - St.meld. nr. 41 (2008-2009)

Rett til barnehageplass

Vedtekter

Vedtekter barnehagene 2017
___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Skjema

Barnehage - Ny plass, permisjon og utmelding
Redusert foreldrebetaling / Gratis kjernetid i barnehage

Søknadsfrist

Opptak i barnehagen er, etter gjeldende bestemmelser delegert til rådmannen. Det er utarbeidet egne retningslinjer vedrørende samordnet opptak. Opptak foretas 2 ganger i året, med søknadsfrist i mars og oktober. 
Rett til opptak i august har barn som er født innen 1.september året før. Rett til opptak i januar har barn som er født innen 1. februar året før. 

Rekkefølge ved inntak: 
1. Søknader fra søkere med rett til barnehageplass i Iveland kommune som er kommet inn innen fastsatt søknadsfrist. 
2. Søknader med tilfredsstillende begrunnelse innkommet etter søknadsfristene behandles løpende og vurderes i forhold til ledig kapasitet. 
3. Søknader fra søkere bosatt i andre kommuner når det foreligger interkommunal avtale med bostedskommunen

 

Saksbehandling

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Klagemulighet

Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Rådmannens stab
Telefon:37961200
Epost:postmottak@iveland.kommune.no
Postadresse:Frigstadveien 20 4724 IVELAND
Besøksadresse:4724 IVELAND

Kontaktpersoner

Navn:Beate Stømne Frigstad
Tittel:Styrer
Telefon:98 42 42 91
Epost:beate.frigstad@iveland.kommune.no

Andre opplysninger

Gyldig til2019-01-15